Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 123/17 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2017-01-31 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m. Brańsk w 2017 r"